Zápis do MŠ

V zmysle §59 zákon č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku. Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného poredprimárneho vzdelávania. Deti od 2 do 3 rokov sa budú môcť prijať (ak budú voľné miesta) až po umiestnení všetkých detí nad tri roky v meste (nielen žiadosti v konkrétnej MŠ).

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Žiadosti prijímame osobne, elektronicky, alebo do poštovej schránky pri vchode do MŠ - EP 2017/39.

Žiadosť podpisujú obaja zákonní zástupcovia !

Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční   3.5.2021 – 17.5.2021 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa si vyzdvihnite v materskej škole osobne v dňoch od   17.6. - 21.6.2021.
 

Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka ak je voľná kapacita MŠ.

Žiadosť na prijatie je na stiahnutie vo formáte PDF