Oznamy

Poplatky v materskej škole

oznamujem Vám, že uznesením MZ č. 87/2012 z 13.12.2012 bolo prijaté nové VZN o príspevkoch v školách.

Podľa schváleného VZN sa s účinnosťou od 1.2.2013:

1.poplatok v MŠ: 11 € mesačne za dieťa

2.  zavádza príspevok na réžiu  na prípravu stravy pre deti vo výške 0,1 € za stravovací deň.

Dokument na stiahnutie:

Vážení rodičia,

od 01. 03. 2016 sa mení forma vyberania mesačného príspevku  na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole. Mesačný príspevok vo výške 11,00 € sa bude uhrádzať  elektronickou formou, prevodom na náš bankový účet,   vždy do 20. dňa  v príslušnom mesiaci (20. v mesiaci už musí byť suma 11,00 pripísaná na účet), prípadne úhradou na náš účet priamo v Prima Banke. Platba za december musí byť uhradená už v novembri spolu s platbou za november, t.j. do 20. novembra.

V prípade, že rodič neuhradí uvedenú sumu v stanovenom termíne, riaditeľka MŠ môže v zmysle Zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 28,odst. 4 po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ.

 

číslo účtu : IBAN:  SK69 5600 0000 0028 9334 2006

VS : mesiac, za ktorý sa príspevok platí napr. 022016

správa pre prijímateľa : meno a priezvisko dieťaťa

 

Tento účet nie je zhodný s účtom, na ktorý uhrádzate poplatok za stravu !


Z dôvodu prerušenia prevádzky poplatok za mesiac apríl 2020 sa NEUHRÁDZA .