Oznamy

Prerušenie dochádzky do materskej školy

Zákonný zástupca môže požiadať o prerušenie dochádzky dieťaťa zo zdravotných alebo z iných závažných dôvodov, a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú doručí riaditeľke MŠ.