Oznamy

Stravovanie

Možnosti stravovania a poplatky za ne:

  • Celodenná strava

desiata:        0,36

obed :           0,85

olovrant:       0,24

réžia              0,10                                                    

spolu: …….. 1,45 €

  • Poldenná strava

desiata:         0,36

obed:             0,85

spolu: …….. 1,21

  • Poplatok za stravu dieťaťa v hmotnej núdzi je vo výške 0,28€.

K odobranej strave sa pripočítava 0,10€ za režijné náklady/ opravy kuchynského zariadenia, dopĺňanie inventáru, energie/

Spôsoby platby za stravu:

  • poštovou poukážkou
  • cez internetbanking -  potrebné je priložiť zloženku k potvrdeniu o platbe

Neprítomné dieťa sa  odhlasuje zo stravy najneskôr v deň neprítomnosti do 7,30 hod. Ak rodičia dieťa neodhlásia, strava sa počíta, akoby bolo prítomné.


Stravné je potrebné zaplatiť do 5 dní od obdržania poštovej poukážky!

 

DÔLEŽITÉ :

  • číslo účtu:  IBAN: 5600 0000 0028 9334 5004
  • variabilný symbol: 56
  • špecifický symbol uviesť meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje

 

V prípade nejasností kontaktujte p.Fapšovú Vieru – vedúca školskej jedálne

  • na telefónnom čísle:     042/4326565
  • mailom:                       viera.fapsova@googlemail.com

 

Dokument na stiahnutie: