O nás

Denný poriadok

 

ČAS

 

ČINNOSTI

 

6.00

Otvorenie MŠ, schádzanie detí

Hry a hrové činnosti  podľa voľby detí

Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

7.30

Osobná hygiena,  desiata

8.00

Vzdelávacie aktivity – zamerané na rozvoj psychomotorických, osobnostných, komunikatívnych, kognitívnych, učebných a informačných kompetencií, ranné cvičenie

Pobyt vonku

11.30

Osobná hygiena, obed

Osobná hygiena – čistenie zubov, odpočinok

14.00

Telovýchovná chvíľka, hygiena, olovrant

14.15

Olovrant

14.30 – 16.00

Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, hodnotenie dňa. V letných mesiacoch druhý pobyt vonku.