O nás

Všeobecná charakteristika materskej školy

1. Materská škola
 

Zriaďovateľom materskej školy je Mesto Považská Bystrica, je elokovaným pracoviskom Materskej školy Rozkvet 2024, Považská Bystrica

Materská škola je dvojtriedna, je umiestnená v 4 adaptovaných bytových jednotkách vo dvoch budovách. Každá trieda má dve herne, dve spálne, WC a umyvárku detí, kuchynku na výdaj stravy, šatňu detí, šatňu a sociálne zariadenie pre personál a skladové priestory. V budove 2017 sa nachádza kancelária riaditeľky MŠ. Priestory sú prispôsobené požiadavkám hygieny i nárokom na celodenný pobyt detí v MŠ. Podľa Vyhlášky MŠaV SR č.308/2009 z 15.júla 2009 a  Zákona 245/2008 Z.z. z 22.mája 2008 je kapacita 42 detí.
Prevádzka MŠ: 6.00 – 16.00 hod.

Počet pedagogických pracovníkov:            4
Počet prevádzkových pracovníkov:            2
Stravu zabezpečuje ZŠS pri MŠ Rozkvet 2024
 

Pozitíva:

 • interiér rodinného typu, menšie útulné miestnosti /izby pripomínajú deťom domov, pri hrách a činnostiach využívajú 5 miestností v každej triede (kľudnejšie prostredie)
 • perspektíva naplnenosti je dobrá - mladé sídlisko
 • spolupráca s ZUŠ - Vo: vysunuté pracovisko, v krúžku pracuje spravidla 6 detí
 • oboznamovanie s AJ
 • prevádzkové náklady sú vzhľadom na iné MŠ nízke /materiál MsÚ/,    

Negatíva:           

 • nemáme vlastný školský dvor
 • MŠ je umiestnená v dvoch bytovkách, ktoré majú rôznych majiteľov
 • dovoz stravy - hlavne v zimnom období
 

2. Materiálno – technické podmienky

   

    Súčasťou materiálno – technického zabezpečenia materskej školy je detská a odborná literatúra, učebné pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, klavír, didaktická, audiovizuálna a výpočtová technika.

Dostatočné vybavenie spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické, pracovné a hrové činnosti je dobrým východiskom pre kvalitné plnenie školského vzdelávacieho programu.

K štandardnému vybaveniu patria hračky a nábytok pre deti (stoly, stoličky a zariadenie tried, ležadlá), ktorý rešpektuje antropometrické požiadavky (výška, veľkosť...)

Priestorové a materiálne podmienky v materskej škole sú na primeranej úrovni a spĺňajú požiadavky ustanovené školským zákonom.

 


3. Deti

  

    Materskú školu navštevujú deti vo veku 2 – 6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou. Deti sú umiestnené do tried spravidla podľa veku : najmladšia veková skupina (2 – 3 ročné deti) a najstaršia veková skupina (4 – 6 ročné deti).

 
 
4. Personál
   

    Výchovno – vzdelávací proces v materskej škole zabezpečujú 4 pedagogickí zamestnanci – učiteľky, ktoré majú požadovanú odbornú a pedagogickú spôsobilosť.

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebieha na podnet školy vyplývajúci z jej potrieb a z vlastnej iniciatívy pedagogických zamestnancov. Pri výbere vzdelávacích podujatí sa orientujeme na ponuku Metodicko – pedagogického centra. Využívame ponuky iných materských škôl  a odbornú literatúru na individuálne štúdium.

 
 
 
5. Profilácia MŠ
   

    Od roku 1999 bola materská škola zaradená v sieti Škola podporujúca zdravie. V súčastnosti ďalej vedieme deti k zdravej výžive, zúčastňujú sa pobytu v škole v prírode, absolvujú predplavecký výcvik, organizujeme sezónne športové dni, školskú olympiádu detí. Deti sa oboznamujú s počítačom, s anglickým jazykom, pracujú s interaktívnou tabuľou. Talentované deti rozvíjajú svoje zručnosti vo výtvarnom krúžku, ktorý zabezpečuje vysunuté pracovisko ZUŠ –výtvarný odbor.

V predprimárnom vzdelávaní využívame netradičné a modernizačné prvky, uplatňujeme humanizáciu a tvorivosť zameranú na aktivizáciu dieťaťa

 
 
6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektami

   

    Rada školy je zostavená v súlade so zákonom č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, organizačnom a finančnom zabezpečení. V priebehu školského roka zasadá spravidla dvakrát. Na júnovom zasadnutí prerokováva „Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy “a v septembri „Plán hlavných úloh materskej školy“ na nasledujúci školský rok. Okrem toho sa do programu jednotlivých zasadnutí zaraďuje prerokovanie aktuálnych problémov.

Rodičovské združenie  pri materskej škole sa schádza na plenárnom zasadnutí v septembri. Rodičia sú oboznámení s organizáciou školského roka, so školským poriadkom, plánom práce, výške poplatkov. V januári je hlavným bodom informácia o zápise do 1.ročníka ZŠ, oboznámenie s akciami na druhý polrok

Základná škola – spolupráca materskej školy a základnej školy je zameraná na zabezpečenie postupnosť a náväznosť predprimárnej a primárnej výchovy. Spoluprácu realizujeme rôznymi formami - vzájomné oboznámenie s osnovami ZŠ a MŠ, návštevy detí v 1. ročníku, pobyt vonku v areáli ZŠ, účasť učiteľky 1.ročníka na zasadnutí rodičovského združenia.Spolupracujeme so ZŠ Slovenských partizánov a DSA.

Knižnica – pripravuje a realizuje vo svojich priestoroch pre deti literárne dopoludnia. Materská škola zabezpečuje výtvarné práce na výzdobu interiéru počas školského roka.

Základná umelecká škola  - navštevujeme výstavy výtvarných prác a výchovné koncerty

Polícia, hasičský zbor– ukážky techniky a zásahu policajtov, hasičov psovodov.

 

7. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

  

     V zákonom predpísaných intervaloch sa uskutočňuje revízia elektroinštalácie a následne sa odstraňujú zistené nedostatky. Zamestnanci sa zúčastňujú školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej BOZP) a o požiarnej ochrane, ktoré vykonáva autorizovaný bezpečnostný technik, ako aj preventívnych lekárskych prehliadok.

 Pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb sa:

 • prihliada na základné fyziologické potreby detí
 • vytvárajú podmienky pre zdravý vývin detí
 • predchádza sociálno – patologických javov
 • poskytujú deťom nevyhnutné informácie na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí
 • vedie sa evidencia registrovaných školských úrazov detí a pracovných úrazov zamestnancov

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia je integrálnou súčasťou obsahu výchovy a vzdelávania. Deti sa prostredníctvom obsahu učia chrániť si svoje zdravie aj zdravie iných a riešiť na elementárnej úrovni situácie ohrozujúce zdravie.

 
 
8. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
 

    Vnútorná kontrola je zameraná na všetkých zamestnancov a špecificky formou hospitačnej činnosti na samotnú výchovno – vzdelávaciu činnosť, ktorá zahŕňa edukáciu učiteliek aj detí. Plán kontroly a hospitácie je rozpracovanú v  „Pláne hlavných úloh materskej školy“ na aktuálny školský rok.

Hodnotenie materskej školy je zverejnené každoročne v „Správe o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach“ (ďalej len „správa“), ktorá obsahuje:

 • údaje o počte detí
 • výsledky výchovno – vzdelávacej činnosti
 • údaje o priestorovom, materiálnom a personálnom zabezpečení MŠ
 • aktivity a prezentáciu materskej školy
 • projekty, do ktorých sa MŠ zapojila

Správa sa prerokováva na pedagogickej rade, v rade školy a je predkladaná zriaďovateľovi.

Kritériom kvality materskej školy je pre nás spokojnosť rodičov, detí a pedagógov.