O nás

Rada školy

 V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003  Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich  organizačnom a finančnom zabezpečení sa vydal štatút Rady školy.

Je ustanovená podľa § 2, 24, 25 citovaného zákona a ustanovení citovanej vyhlášky s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je ustanovená.

 • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa;
 • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa;
 • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa, návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením
 • vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy (zrušenie triedy, školy...)
 • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy (k počtom prijímaných detí, k informáciám o pedagogicko - organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, k návrhu rozpočtu...)

 Funkčné obdobie Rady školy je štvorročné. Členom môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Schádza sa podľa potreby, najmenej však 2 krát ročne.

 

Členovia rady školy:


Predseda Rady školy:

 • Miroslava Vokelová - zástupca pedagogických zamestnancov

Členovia Rady školy: 

 • Viera Dodeková zástupca pedagogických zamestnancov
 • Monika Šušlíková – zástupca prevádzkových zamestnancov
 • Ivana Škrabáková–  zástupca rodičov
 • Jana Oubrechtová – zástupca rodičov
 • Ľubica Galková – zástupca rodičov
 • Martina Paulecová – zástupca rodičov
 • Mudr. Darina Korbašová– členka delegovaná mestom
 • PhDr. Iveta Pospíšilová – členka delegovaná mestom
 • Mgr. Andrej Péli -člen delegovaný mestom
 • Mudr. Ľudmila Čičková – člen delegovaný mestom