Úvod


Naša škôlka pekná je,

na Rozkvete kraľuje.
Na svet sa pozeráme zhora,
pod nami je mesto, škola.
Chodia do nej dobré deti,
športovci sú zdatní všetci.
Prírodu tu máme poruke,
vybehneme a hneď sme na lúke.
Ponúka nám skvelé možnosti,
vyšantíme sa v nej z radosti.
Povzbudzuje nás pri tom panáčik,
náš maskot- Macko Rozkveťáčik.

Hurá, 1.6.2020 otvárame materskú školu!!! Už sa na vás, detičky, veľmi tešíme.  Kapacita v triede je max.15 detí. Prednostne sú prijaté deti pracujúcich rodičov. 


Prevádzka bude iba vo veľkej MŠ.  Prevádzka bude od 6.00 - 16.00 hod.

Naše deti budú v pavilóne B dolu s našimi p.učiteľkami od 6.30 hod. O 6.00 je otvorený pavilón  A dolu.
 

Zákonný zástupca

 

1.     Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko –  epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy  a  pri odvádzaní  dieťaťa  z materskej  školy (nosenie  rúšok, dodržiavanie odstupov,  dezinfekcia rúk).

2.     Dodržiava  pokyny  riaditeľa,  ktoré  upravujú  podmienky materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020

3.     Predkladá  pri  prvom  nástupe  dieťaťa  do  materskej  školy,  alebo  po  každom  prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni  písomné  vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie .

4.     Rešpektuje  zákaz nosenia  hračiek  a iného  materiálu  alebo  pomôcok  z domáceho prostredia do materskej školy.

5.      V prípade,  že  u dieťaťa  je  podozrenie  alebo  potvrdené  ochorenie  na  COVID_19, bezodkladne  o tejto  situácii  informuje  učiteľku  a  riaditeľa  školy.

6.     Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená  lekárom  všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast  alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.